Ερωτήσεις για επαγγελματίες

1.Ποιες είναι οι επαγγελματικές άδειες του Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 2, Παράγραφος 4.1)

  • 1η Βαθμίδα : Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
  • 2η Βαθμίδα : Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
  • 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας
  • 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 2ης Ομάδας
  • 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 3ης Ομάδας
  • 6η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 4ης Ομάδας
  • Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας έως 10 kw, η οποία δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα.

2.Ποιές είναι οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα των Ηλεκτρολόγων Α΄ Ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 4, Παράγραφοι 1 – 7)

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας : Το φυσικό πρόσωπο που υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η προαναφερόμενη εργασία του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, απαιτεί την φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να εκτελούν και τα λοιπά τους καθήκοντα. Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου.

 

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας : Το φυσικό πρόσωπο που υπό την εποπτεία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ο Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

 

Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας μέχρι 10 kw : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο για τα Ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας (μέχρι 10 Kw και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού – φάσης γης), υλοποιεί την μελέτη του Φ/Β (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το Φ/Β. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί το συνεργείο. Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φ/Β Συστημάτων μικρής κλίμακας εκδίδει μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) για το Φ/Β Σύστημα μικρής ισχύος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μόνο για Ηλιακά Φ/Β Συστήματα μικρής κλίμακας. Αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Άρθρου 24 του Ν.4062/2012.

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 1ης Ομάδας : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας.

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 2ης Ομάδας : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης και 2ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας.

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 3ης Ομάδας : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας.

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 4ης Ομάδας : Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας χωρίς κανένα περιορισμό όσο αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπου αυτή απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 12 του Π.Δ, καθώς επίσης και την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για την διατήρηση της υφιστάμενης άδειας.

 

3.Ποια είναι τα όρια τάσης και ισχύος για τις επαγγελματικές άδειες Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης & 4ης ομάδας σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 2, Παράγραφοι 3.2.2 – 3.2.5);

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 1ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 2ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 kw , και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V

β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 250 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 3ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw και μικρότερη των 600 kw, και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 4ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 kw, και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 kw, και επίσης

εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας

4. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 12, Παράγραφοι: 1 (1.1 &1.2), 2 – 7)

-Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Π.Δ οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ενδεικτικά: ΥΑ 3046/30/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Δ΄ 59), Οδηγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης», Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Κ.Ε.Η.Ε (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΚΕΗΕ έχει εφαρμογή), ΥΑ Φ7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάσταση του ΚΕΗΕ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄470), ΚΥΑ ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006 «Θέματα ασφάλειας των ΕΗΕ. Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (ΦΕΚ Β΄1222), ΥΑ Φ.50/503/168/19.4.2011 «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 115239/25702/3627/21.12.1965/11.1.1966 (ΦΕΚ Β΄8) απόφασης του Υπ. Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν.4483/1965» (ΦΕΚ Β΄844) και το Ν.4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των ΕΗΕ και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄118), όπως εκάστοτε ισχύουν (Άρθρο 12, Παρ. 1: 1.1 και 1.2).

 

-Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε Ε.Η.Ε για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα (Άρθρο 12, Παρ.2).

 

-Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του Π.Δ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λ.π. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 (Άρθρο 12, Παρ.3).

 

-Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις Παραγράφους 1, 2 & 3 του Άρθρου 12 καθώς επίσης και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των Παρ. Ι & ΙΙ του Παραρτήματος Ζ και υπόκεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α 1270/1106/2010 «Διαδικασία Έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παρόχων» (Άρθρο 12, Παρ.4).

 

-Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του ΠΔ 108/2013 (Άρθρο 12, Παρ.5).

 

-Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους θα ξεκινήσει να ισχύει όταν θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που ορίζεται στην Παράγραφο 5 του Άρθρου 24 του Ν.3844/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 12, Παρ.6).

 

-Άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011» (Άρθρο 12, Παρ.7).