Ταυτότητα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κλάδου, ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (Ενώσεις) των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Μέλη των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων μπορούν να είναι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3982/2011 & ΠΔ 108/2013) και ασκούν αποδεδειγμένα το ελεύθερο επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Η Π.Ο.Σ.Ε.Η έχει στη δύναμή της 72 Σωματεία – Μέλη και εκπροσωπεί περίπου 4.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων σε όλη την χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Η παρουσία μας σε όλη την Ελλάδα

Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι:

Η Γενική Συνέλευση, που την απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία.

Το Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία και ελέγχει την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τις Οργανώσεις όλων των παραγωγικών δυνάμεων, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, κοινωνικά, και οικονομικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (Ενώσεις) των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Μέλη των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων μπορούν να είναι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3982/2011 & ΠΔ 108/2013) και ασκούν αποδεδειγμένα το ελεύθερο επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Η Π.Ο.Σ.Ε.Η έχει στη δύναμή της 72 Σωματεία – Μέλη και εκπροσωπεί περίπου 4.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων σε όλη την χώρα.

Δράση - Λειτουργία της Π.ΟΣ.Ε.Η

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η οργανώνει Συνέδρια, Περιφερειακές Συσκέψεις, Ημερίδες, Διαλέξεις, Διασκέψεις, επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων στο τομέα του ηλεκτρισμού και την εφαρμογή τους στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η βοηθάει με εγκυκλίους, έγγραφα, συστάσεις και υποδείξεις προς τα Σωματεία – Μέλη για την ορθή κατανόηση και εφαρμογή των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των φορέων του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η επιδιώκει την εκπροσώπησή της σε όλους τους Δημόσιους Φορείς, τους Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του κλάδου των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η σε συνεργασία με τα μέλη της και με άλλους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, παρέχει κοινωνικό έργο, κοινωνική προσφορά, σε καταστάσεις που δημιουργούνται από έκτακτα φαινόμενα, καθώς και σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Μία από τις προτεραιότητες της Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι η εμπέδωση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο τόσο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, όσο και σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων και των μελών τους.    

H Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε).

Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι:

Η Γενική Συνέλευση, που την απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία.

Το Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία και ελέγχει την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τις Οργανώσεις όλων των παραγωγικών δυνάμεων, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, κοινωνικά, και οικονομικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (Ενώσεις) των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Μέλη των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων μπορούν να είναι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3982/2011 & ΠΔ 108/2013) και ασκούν αποδεδειγμένα το ελεύθερο επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Η Π.Ο.Σ.Ε.Η έχει στη δύναμή της 72 Σωματεία – Μέλη και εκπροσωπεί περίπου 4.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων σε όλη την χώρα.

Η παρουσία μας σε όλη την Ελλάδα

Δράση - Λειτουργία της Π.ΟΣ.Ε.Η

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η οργανώνει Συνέδρια, Περιφερειακές Συσκέψεις, Ημερίδες, Διαλέξεις, Διασκέψεις, επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων στο τομέα του ηλεκτρισμού και την εφαρμογή τους στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η βοηθάει με εγκυκλίους, έγγραφα, συστάσεις και υποδείξεις προς τα Σωματεία – Μέλη για την ορθή κατανόηση και εφαρμογή των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των φορέων του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η επιδιώκει την εκπροσώπησή της σε όλους τους Δημόσιους Φορείς, τους Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του κλάδου των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η σε συνεργασία με τα μέλη της και με άλλους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, παρέχει κοινωνικό έργο, κοινωνική προσφορά, σε καταστάσεις που δημιουργούνται από έκτακτα φαινόμενα, καθώς και σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Μία από τις προτεραιότητες της Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι η εμπέδωση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο τόσο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, όσο και σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων και των μελών τους.    

H Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε).